بادِ شرقی!

برای خوب شدن حالمان، نیازمند یک دوست داشتن هستیم، بیاید بچسبد ولمان نکند! . |وجود

روایتی عاشقانهـ(:


تابستون اگرچه، گرمه ُ طاقت فرسا. ولی فرصت مناسبیِ تا زیرِ بادِ خنک ُ گاهی سردِ کولر بشینیم

و از چایِ داغ ُ کتابمون لذتِ تمام ببریمـ(:


روایتی عاشقانه از روزهایِ دوری

تجسمِ دستانی دور، حرف های نشنیده شده و بغض های خاموش.

بیایید قدر صفحه صفحۀ کتاب رابدانیم (:

لمس ُ بوی کاغذِ نو (:

_____________________

پیشنهادِ من: دختری که رهایش کردی.جهانِ سه نقطه ایـ(:

چقدر خوشحالم که، پیدات کردم ^_- .

_________________________________

روزِ نویسنده مبارک.

تبریک، تبریـک (:


14 | تیـر


_____________________

جهانِ سه نقطه ای، کتابـ(: .

۴
شبیهِ یه جفت بآلمـ(:

+آینده ی من نیاز به لبخندِ من دارد :) .
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان